Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een online bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 

PARURE JOAILLERIE ® 
C Schoolmeesterslaan 9
8670 Koksijde
W-VL België
Tel: +32499729422
KBO/BTW/EORI BE0866.903.054
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Parure Joaillerie, onderneming met maatschappelijke zetel te Koksijde met BTW nummer BE 0866.903.054, hierna ‘PJ’ genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PJ moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PJ  aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PJ niet. PJ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PJ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst telefonisch 0032(0) 0499/729.422 of via info@parure.eu.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PJ . PJ  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.parure.lu

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van PJ.

PJ  is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via e-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt. Daarna worden ze verstuurd via Bpost/DPD die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket. We streven naar een levertermijn van 1 week. Internationale leveringen kunnen tot 3 weken in beslag nemen, afhankelijk van de koerier of postdienst in het land waar het pakket naar verzonden wordt.

De klant is verantwoordelijk voor de ingave van een correct adres. PJ  is niet aansprakelijk voor een foutieve levering. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met PJ via mail naar info@parure.eu . PJ zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 24u worden gemeld. PJ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door PJ was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PJ .

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PJ  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij PJ.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de PJ via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Deze brief of e-mail dient het volgende te bevatten: nummer van de bestelling, omschrijving van het product, uw bankgegevens. Indien u een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook mee te delen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan PJ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan PJ.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.( verzekerde, aangetekende verzending)

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt PJ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.                         
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.)

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen wanneer ze niet gebruikt werden om louter de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen
– artikelen waarvan de originele verpakking ontbreekt door onzorgvuldigheid van de koper

– artikelen die in de webshop als ‘MAATWERK’ worden aangegeven en dus op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld werden voor de klant.

PJ kan een waardevermindering in rekening brengen bij de terugbetaling indien het behandelen van de goederen verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PJ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PJ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan PJ wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door PJ geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PJ geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • overeenkomsten waarbij de Klant PJ specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen te verrichten;
  • de levering van goederen uit de BIJOU en ERNST & STEIN collectie waar PJ enkel tussenkomst als dealer.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van PJ en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan PJ.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant PJ zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van PJ is bereikbaar

  • op het telefoonnummer 0032(0) 0499/729.422,
  • via e-mail op info@parure.eu  
  • per post op het volgende adres C. Schoolmeesterslaan 9, 8670 Koksijde

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PJ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt PJ zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, PJ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Daartoe ontvangt u een welkomst e-mail met uw login-gegevens. Uw inschrijving laat u toe uw persoonlijke gegevens aan te passen en een overzicht te behouden op uw aankoopgeschiedenis

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot PJ.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PJ heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

PJ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van PJ

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door PJ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PJ. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank te Veurne bevoegd.

Aankopen buiten de EU. Alle invoerrechten, belastingen- en douanekosten zijn voor de koper. Om deze te berekenen ga naar https://www.simplyduty.com/import-calculator/