Retourneren en garantie

Retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Parure.eu

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 15 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant onderneming Parure via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Deze brief of e-mail dient het volgende te bevatten: Nummer van de bestelling, Omschrijving van het product, Uw bankgegevens (IBAN – BIC)

Indien u een foutief of beschadigd artikel heeft ontvangen, gelieve dit ook mee te delen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 15 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Parure heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Parure. 

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 15 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.                  

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Parure zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.)

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen wanneer ze niet gebruikt werden om louter de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen
– artikelen waarvan de originele verpakking ontbreekt door onzorgvuldigheid van de koper
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld werden voor de klant

Parure kan een waardevermindering in rekening brengen bij de terugbetaling indien het behandelen van de goederen verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Parure alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 15 kalenderdagen nadat Parure op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Parure wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Parure geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Parure geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Parure specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen te verrichten;

—————————————————————

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

PARURE JOAILLERIE ® 
C Schoolmeesterslaan 9
8670 Koksijde
W-VL België


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum …………………………………………………………………………………………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

——————————————————————–

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Parure en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Parure

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant onderneming Parure zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

PARURE JOAILLERIE ® 
C Schoolmeesterslaan 9
8670 Koksijde
W-VL België
Tel: +32499729422
KBO/BTW/EORI BE0866.903.054